آیا با نواختن سنتور صدای آن بهتر میشود؟

یکی از بحث های رایج درباره سنتور این است که آیا اگر سنتوری نواخته شود صدایش بهتر میشود؟

زمانی که سنتور را پس از اتمام فرایند ساخت کوک میکنیم،حدود 350 کیلوگرم بر سنتور فشار وارد میشود این خود عامل مهمی است که باعث تغییر در صدای سنتور میشود.

سنتوری که تازه ساخته شده است هر روز صدای آن کمی با دیروز متفاوت است.معمولا این تغییرات از چند ماه تا حد اکثر یک  سال ادامه پیدا میکند. این که آیا صدا هر روز بهتر میشود یا بدتر بستگی به ساخت سنتور دارد.ممکن است به دلیل اشتباه در فرایند ساخت، صدای سنتور هر روز بدتر و بدتر شود و دقیقا عکس این موضوع نیز ممکن است اتفاق بیافتد یعنی صدای سنتور هر روز بهتر از دیروز شود اما چرا؟

در صورتی که تکنیک ساخت سنتور دارای مشکل باشد ممکن است فشار وارده بر صفحه و کلاف سنتور موجب پیچیدن کلاف یا کاسه شدن صفحه سنتور شود این به هیچ عنوان اتفاق خوبی نیست چرا که کاسه شدن صفحه موجب به هم ریختن صدای سنتور میشود و سنتور دیگر یک دست صدا نمیدهد.

حال فرض کنیم سنتوری با تکنیک صحیح ساخته شده باشد در این جا فشار  وارده از سیم ها نقش مثبت ایفا میکند و با فشار بر پل ها و جا به جایی اندک صفحه موجب خوش صدا تر شدن سنتور میشود. بنابر این باید سعی شود سنتور همیشه به طور تقریبی کوک باشد تا فشار اثر مثبت خود را بر سنتور بگذارد.

کوک یکی از عوامل مهم در خوش صدا تر شدن سنتور است پس سعی کنید حتی المقدور سنتور خود را کوک نگاه دارید.

حال پس از  بررسی نقش کوک به نقش نواختن سنتور در بهتر شدن صدای آن میپردازیم

آنچه مسلم است نواخت سنتور به دلیل ایجاد ارتعاش در صفحه موجب تغییراتی در صدای سنتور میشود و نواخن با سنتور اثر مثبتی در صدا دهی آن دارد. اما به عقیده نگارنده نه به اندازه تاثیر کوک بر صدای سنتور.

دیده شده که بعضی از نوازندگان با اغراق فراوان بیان میدارند که فلان سنتور را فلان استاد نواخته و بدین طریق سعی در ارزش گذاری غیر معقول بر آن سنتور دارند.به عنوان یک سازنده  و نوازنده سنتور باید بر این نکته تاکید کنم  که حرف اصلی را در صدا دهی سنتور ساخت و کوک بعد از ساخت میزند و در مقام مقایسه نواختن سنتور تاثیر بسیار بسیار اندکی  بر صدای سنتور دارد.

 به طور واضح تر امکان ندارد سنتوری با صنعت ساخت ضعیف پس از نواختن فلان استاد به سنتوری عالی تبدیل شود.این چنین ادعا هایی بشتر  شبیه یک شوخی  است و در جهت سو استفاده از خریداران بی اطلاع سنتور بیان میشود.

ابراهیم هاشمی سازنده و نوازنده سنتور

 

image-preview
loading