آیا ممکن است دو سنتور مانند هم صدا بدهند؟

یکی از سوالات متداول در زمینه سنتور این است که آیا ممکن است دو سنتور مانند هم صدا بدهند؟

مایلم اینگونه به این پرسش پاسخ بدهم، هنگام صحبت کردن اندکی با انگشت گلوی خود را فشار بدهید خواهید دید که صدای شما تغییر میکند این در حالی است که تغییر حالت گلوی شما بسیار اندک بوده است.منظور من از این صحبت این است که کوچک ترین تغییری در شکل گلوی شما صدای شما را تغییر میدهد سنتور هم دقیقا همین گونه است.کوچک  ترین تفاوت بین دو سنتور میتواند صدای دو سنتور را از هم متمایز کند.

دو دلیل اصلی که صدای دو سنتور هیچ زمان نمی تواند دقیقا مشابه هم باشد  عبارتند از

1-کوچکترین تفاوت بین دو سنتور میتواند صدای دو سنتور را از هم متمایز کند دقیقا همانگونه که صدای دو قولو های همسان از هم متفاوت و قابل تشخیص است.

2-دلیل دوم و مهم تر این که هیچ زمان دو چوب کاملا یکسان را نمیتوان یافت، حتی اگر دو صفحه  از کنار هم و از یک کنده بریده شده باشد.

در صدا دهی سنتور عوامل حیاتی تاثیر گذار بر صدای سنتور عبارتند از:

پلگذاری،تراش صفحه، قطر صفحه،درصد رطوبت صفحه،تراش صفحه،و....

اما این بدان معنا نیست که در صدا دهی سنتور متغیر های دیگر بی تاثیر هستند نگارنده بر این عقیده است که ریز به ریز اعمالی که در ساخت سنتور انجام میدهیم در صدای سنتور تاثیر دارد و دقیقا به همین دلیل است که لحن صدای ساز هر سازنده با دیگری متفاوت است.

اما اگر بخواهیم دو سنتور بسازیم که صدای آن حتی المقدور مشابه باشد بهترین روش این است که

1-چوب هردو سنتور از یک درخت باشد و از یک نقطه بریده شده باشد

2-فرایند خشک کردن چوب هردو سنتور همراه با هم انجام شود و به یک روش  باشد

3-از تکنیک ساخت کاملا مشابه برخوردار باشد

ابراهیم هاشمی سازنده و نوازنده سنتور

image-preview
loading