علت پیچیدن سنتور چیست؟

یکی از آفات ساز سنتور پیچیدن و از فرم خارج شدن جعبه آن است.

اما پیچیدن سنتور به چه معنا است و چه مشکلاتی را ایجاد میکند؟

تعریف:

به نشست صفحه زیر و رو،  یا بر آمدن وسط صفحه رو و یا کمان شدن قاعده سنتور به گونه ای که با یک نگاه قابل تشخیص باشد پیچیدن سنتور میگویند.

به طور کل پیچیدن سنتور باعث ایجاد 2 مشکل میشود.

1-سنتور مرتبا از کوک خارج میشود

2-صدای سنتور از استاندارد خارج میشود و اصطلاحا صدای دبه میدهد.

از کوک  خارج  شدن مرتب سنتور،زمانی  که دلیل آن پیچیدن  باشد تا زمانی که سنتور در حال پیچیدن است ادامه پیدا میکند.معمولا پس از مدتی این روند متوقف میشود.

مشکل اصلی سنتوری که میپیچد این است که صدای سنتور از فرم خارج  میشود ودیگر یک دست صدا نمیدهد. چنین سنتوری دیگر  صدای دل نشینی ندارد و از دید یک نوازنده حرفه ای سازی معیوب و غیر قابل استفاده  است.

انواع پیچیدن سنتور

1-کاسه شدن صفحه رو معمول ترین نوع پیچیدن سنتور است که بدترین نوع آن نیز هست. که صدای سنتور را به طور کل از فرم خارج میکند.

2-رتبه دوم بدترین نوع پیچیدن سنتور به کمان  شدن قاعده سنتور اختصاص دارد.به طور کل تاثیری کمتری بر صدای سنتور در مقام مقایسه با کاسه شدن صفحه رو سنتور  دارد. اما کمان شدن کلاف میتواند به کاسه شدن صفحه رو منجر شود.

3-پیچیدن کمتر بد سنتور محدب شدن صفحه زیر است که اصطلاحا بدان باد کردن صفحه زیر میگویند.این اتفاق به خودی خود بد نیست اما مشکل آن است ، که با نشست صفحه زیر پل های سنتور نیز نشست میکنند.و موجب نشست صفحه رو و کاسه شدن آن میشود.

در واقع مشکل اصلی ، کاسه شدن صفحه روی سنتور است که صدای آن را به طور کل از فرم خارج میکند.

پیچیدن جعبه سنتور چندین دلیل دارد.

1-خشک نبودن چوب سنتور

2-پلگذاری غلط

3-قطر کم  صفحه زیر و رو سنتور و کلاف

سنتوری که به طور فاحش دچار پیچیدگی شده باشد از نظر اهل فن فاقد ارزش است.

ابراهیم هاشمی سازنده و نوازنده سنتور.

 

image-preview
loading