یک سال ضمانت

تمامی سنتور های خریداری شده از این سایت یک سال ضمانت دارند.

لازم به ذکر است ضمانت فقط شامل مواردی میشود که منشا مشکل از سازنده باشد.برای مثال ترک خوردن سنتور و باز شدن سنتور شامل ضمانت میشود.

و مواردی چون زمین خوردن ساز و موارد مشابه شامل ضمانت نمیشود.

image-preview
loading